trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)


 Trịnh Công Sơn
vẽ năm 1973, màu nước trên giấy croquis
Hoàng Xuân Sơn gửi, July 2006Trịnh Công Sơn
Chân Dung
Cổ Ngư gửi, 2006Trịnh Công Sơn
Chân Dung
Cổ Ngư gửi, 2006Trịnh Công Sơn
Chân Dung
Cổ Ngư gửi, 2006Trịnh Công Sơn
Chân Dung
Cổ Ngư gửi, 2006Trịnh Công Sơn

PHẠM TRI TUỆ / TRẦN LỆ THỦY sưu tầm