trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)
  
Tưởng Nhớ


Hợp Lưu số 59 tháng 6 & 7, 2001, Trịnh Công Sơn, Một Cơi Đi Về
Văn số 53 & 54 tháng 5 & 6, 2001, Trịnh Công Sơn
Văn Học số 186 & 187 tháng 10 & 11, 2001. Trịnh Công Sơn, T́nh Yêu, Quê Hương, Thân Phận
Ban Mai
Nguyễn Văn Tuấn

Hoàng Xuân Sơn

AI ĐIẾU
BỤI PHỐ
CA KHÚC
CHIA TAY
CỘI NGUỒN
GIẢ TƯỞNG VỀ MỘT MÙA VONG


BÀI CA NHỮNG TẾ BÀO
TIỄN ĐƯA
TƯỞNG NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN TẠI MONTREAL