trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)
  
Tập Nhạc


 

Warning: include(TapNhacMainKhoiTroiMenhMongMainListing.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in F:\www\trinhcongson\TapNhac\TapNhacMainKhoiTroiMenhMong01Main.php on line 46

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'TapNhacMainKhoiTroiMenhMongMainListing.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in F:\www\trinhcongson\TapNhac\TapNhacMainKhoiTroiMenhMong01Main.php on line 46

Warning: include(../HTML-TapNhac/TNKhoiTroiMenhMongNXBNhatBan1972Front.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in F:\www\trinhcongson\TapNhac\TapNhacMainKhoiTroiMenhMong01Main.php on line 53

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../HTML-TapNhac/TNKhoiTroiMenhMongNXBNhatBan1972Front.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in F:\www\trinhcongson\TapNhac\TapNhacMainKhoiTroiMenhMong01Main.php on line 53